Akvarell Projekt 2019


I mitt projekt ställer jag frågan om man kan imitera evolutionens mekanismer för att alstra komplexa former på en bildyta. När en evolution påbörjas existerar inget mål, ingen värld som utgör mall för vad som skall uppnås. Det är en början med en fullständigt okänd framtid. Även om de livsformer som växer fram påverkar utvecklingen så fortsätter processen helt utan slutmål. Översatt till måleri krävs ett form och färgarbete helt utan förebild och helt utan andra idéer än de minimala ”regler”som krävs för att styra handens rörelser vid varje penseldrag. Jag prövar att låta bilden växa fram som ett växelspel mellan anonyma formalstrande rörelser och ett medvetet estetiskt urval. I mitt projekt söker jag en måleriprocess där slutresultatet framträder som en total överraskning. Den färdiga målningen består då av en samling färgfläckar vilka bildar estetiskt väldefinierade och komplexa sammanhang, men helt utan referens till en yttre verklighet. 

Min arbetsprocess präglas av två olika slags insatser : produktion av form och bedömning av form. 

1. Produktion av form.  Jag utgår från ett antal distinkta regler för hur olika handrörelser skall kombineras och arbetar medvetet  i olika tempon.  Som exempel kan nämnas en "regel" som säger att den motoriska upprepningen av ett kort rakt streck tillåts byta riktning. Lägg till en tredje variabel som t.ex. innebär att streckets längd får varieras och oväntade formsammanhang uppstår. Handens personliga darrning i kombination med slumpen är dessutom alltid närvarande och gör situationen ännu mera komplex. 

2. Bedömning av form. I de naturliga pauser som uppstår i processen byter jag roll från aktör till bedömare och gör en värdering av formens tydlighet, dess visuella livskraft. En artikulerad formkombination som uppnått en tydlig individualitet står kvar. En otydlig osjälvständig form får växa vidare till något annat. Jag söker den ”öppna, okända form”, som inte omedelbart låter sig förklaras. Därför väljer jag bort alla former som tycks föreställa något, men även allt det som liknar traditionell modernistisk abstraktion och abstrakt expressionism ratas.  

Bilden 
Jag har ingen förebild och därför existerar heller inget visuellt definierat mål. Den bild som uppstår med denna process är inte "sekundär" alltså ingen avbildning av ett redan existerande visuellt sammanhang.  Istället är bilden "primär" ett synligt resultat av processer, tillväxtlagar och former för estetisk bedömning som i sig inte är visuella till sin karaktär. Jag söker kompositioner som har potentialen att bli meningsbärande och laddade med innehåll trots att all föreställande referens saknas.